Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Koordinator za međunarodnu bezbjednost Boris Janković učestvovao je ispred IPO Montenegro na online sastanku relevantnih aktera civilnog društva o angažmanu u UNODC Strategiji za sintetičke droge

Koordinator za međunarodnu bezbjednost Boris Janković učestvovao je ispred IPO Montenegro na online sastanku relevantnih aktera civilnog društva o angažmanu u UNODC Strategiji za sintetičke droge. 💊

🇺🇳 UNODC (Synthetic Drug Strategy) zajedno sa Alijansom nevladinih organizacija za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe (Alliance of NGOs on Crime Prevention and Criminal Justice) organizovala je konsultacije sa civilnim društvom o angažmanu na UNODC-ovoj strategiji za sintetičke droge u cilju povećanja angažmana civilnog društva u implementaciji strategije i njenog poboljšanja.

💼 Sastanak je poslužio kao početak razvoja stručnih grupa civilnog društva koje će imati konsultativnu ulogu u implementaciji, prilagođavanju i evaluaciji Strategije za sintetičke droge.

📝 Strategija UNODC-a za sintetičke droge usredsređena na četiri „sfere djelovanja“: multilateralizam i međunarodna saradnja, rano upozorenje na nove prijetnje od sintetičkih droga, zdravstveni odgovori zasnovani na nauci i intervencije protiv narkotika. 🤚💉

💻 Sastanak se sastojao od prezentacije Strategije za sintetičke droge, uključujući moguće ulazne tačke za civilno društvo, nakon čega je uslijedila interaktivna diskusija koja se bavila pitanjima:

„Kako civilno društvo može najbolje podržati implementaciju Strategije o sintetičkim drogama i koje konkretne akcije mogu preduzeti UNODC i grupe civilnog društva kako bi ojačale partnerstvo između njih i država članica u kontekstu strategije?“ ✅

UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime

International Police Organization Montenegro

International Police Organization IPO HQ

+3