Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Predavanje na temu: „Uloga i značaj mladih u kreiranju bezbjednijeg društva“

Potpredsjednica IPO Montenegro mr Tamra Jovićević održala je predavanje u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru na temu „Uloga i značaj mladih u kreiranju bezbjednijeg društva“. Đaci su imali priliku da se upoznaju sa nacionalnom i međunarodnom legislativom koja proklamuje prava i položaj mladih u društvu, kao što su: Zakon o mladima Crne Gore, Svjetski akcioni program za mlade, Rezolucija UN-a Savjeta bezbjednosti 2250, UN Strategija za mlade 2030 i Amanska deklaracija mladih.

Takođe, predavač je akcenat dao definisanju ciljeva održivog razvija kao i ulogu mladih u realizovanju istih zarad kreiranja bezbjednijeg društva. Posebnu pažnju predavač je stavio na analizu Nacionalne Strategije održivog razvoja do 2030.godine i glavne strateške ciljeve kao što su: unapređenje demografskog kretanja i smanjenje demografskog deficita; inkluzivno i kvalitetno obrazovanje; aktivan odnos ključnih aktera prema održivosti razvoja; stimulisanje zapošljivisti i socijalne inkluzije; unaprijediti značaj kulture kao temeljne vrijednosti duhovnog, društvenog i ekonomskog razvoja te socio-ekonomski razvoj svih jedinica lokalne samouprave.Sa stanovišta statistike đaci su imali priliku da se upoznaju i sa rezultatima istraživanja sprovedenim na teritoriji Crne Gore 2021.godine od strane NVO Nomen i agencije Defacto a odnose se na zastupljenost savremenih bezbjednosnih izazova koji u najvećoi mjeri pogađaju mlade, među njima su: (ne)zaposlenost, ekonomska nekednakost, nacionalni ekstremizam, vjerski rafikalizam i diskriminacija.

Na kraju posve interaktivnog predavanja zaključak je da su politika i bezbjednost u neraskidivoj vezi, te da se oni lično osjećaju sigurnijim ukoliko su politički aktivni jer im kako kazu članstvo u partiji moze biti karta za zaposlenje nakon završenog fakukteta, kao i da bi veću ekonomsku sigurnost osjećali ukoliko bi to bio državni posao.